İhtiyaç Analizi

Günümüz rekabet koşullarında firmaların kendilerini sürekli geliştirmesi, rekabet gücünü artırması gerekmektedir. Bu süreçte karşılaşılan zorlukların kolayca aşılması için yapılacak detaylı ihtiyaç analizleri mutlak başarıya ulaşmada gerekli ve önemli yere sahiptir.

Müşteriler için değer yaratan ürün ve hizmetleri daha az maliyet ile sunmak, süreçleri etkin yönetmek, maddi hedefleri gayri-maddi varlıklar ile desteklemek için gerekli ilk ve en hayati adım mevcut durum tespitlerini doğru yaparak hedefe yönelik faaliyetleri uygun analizler aracılığı ile belirlemektir.

 

İhtiyaç analiz çalışmaları kapsamında kullanılan bazı araçlar

Değer Zinciri Analizi
Değer zinciri kapsamındaki ilişkilerin belirlenerek firmalar için stratejik alternatiflerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Porter 5 Güç Analizi
Sektörlerin yapısını anlamak kuruluşların rekabet açısından yaşamsal seyrini sürdürmelerinin en önemli yoludur.

SWOT Analizi
Firmaların güçlü, zayıf yönlerini ortaya koymak, firmaları bekleyen tehdit ve fırsatları belirleyerek rekabet stratejisi oluşturmak üzere mevcut durumu ve rekabet koşullarını ortaya koymaktadır.

Pazar Eğilimleri Analizi
Daha önce öngörülmemiş yeni pazarları, mevcut durumda firmaların küresel, ulusal ve bölgesel pazarda performansını, küresel pazarlarda ürün, fiyat, üretim miktarları ve ülkelerin pazar paylarını ortaya koymaktadır.

Fark Analizi
Firmaların dikkatini özellikle uluslararası rekabet koşullarına çekmektir.